Terrazza Purmerend

Herontwikkeling Waterlandlaan 1-57

Planomschrijving

Er is grote behoefte aan woningen in Purmerend, en de gemeente wil het Waterlandkwartier (voorheen ‘Stationsgebied’) tot een nog beter woon- en leefmilieu maken. Tegelijkertijd is het huidige bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting zijn verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken. 

De eigenaar van dit terrein, vastgoedontwikkelaar Steengoed B.V. neemt het initiatief voor de herontwikkeling van het terrein, het verbeteren van de openbare ruimte en het toevoegen van huurappartementen. Steengoed heeft hiervoor een nieuwbouwplan opgesteld en een Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is nodig voor het wijzigen van de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) naar wonen. 

Bewoners en ondernemers uit de omgeving van het terrein zijn uiteraard belangrijke belanghebbenden. Steengoed wil hen daarom goed informeren over de plannen. In dit kader heeft op maandag 7 november 2022 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst zijn onderaan deze website te downloaden. 

IMG_0096
Huidige situatie: Landsmeerstraat

Plangebied

Het plangebied, blauw omlijnd

Het plangebied betreft het gebied op de hoek van de Waterlandlaan, Landsmeerstraat en de Zeevangstraat. Deze locatie is hiernaast op een plattegrond blauw omlijnd, waarbij de omringende straten staan aangegeven.

Initiatiefnemer Steengoed, woningcorporatie Wooncompagnie en gemeente Purmerend hebben afspraken gemaakt om de plannen voor deze locatie verder uit te werken. Huidige plan bevat drie appartementengebouwen. Hun hoogste punt (van maximaal 15 bouwlagen) ligt aan de Waterlandlaan-zijde. Deze torens lopen als een trap met daktuinen af in de richting van de Purmerweg en het Waterlandplein. Een van de drie appartementsgebouwen, de zuidoostelijke woontoren, wordt door de Wooncompagnie gebouwd. Deze 84 appartementen behoren tot de categorie sociale huur. Op de begane grond aan de kant van de Waterlandlaan komen kantoorruimtes en parkeerplekken te liggen. Om deze nieuwbouw, genaamd Terrazza, mogelijk te maken wordt het huidige complex gesloopt.

 

Planning

Sinds 2016 is initiatiefnemer Steengoed bezig met de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen voor deze locatie. Steengoed heeft hierbij rekening moeten houden met de regels over stedenbouw en woonprogramma. Tussen 2019 en 2022 is de gemeente Purmerend, mede op basis van omgevingsparticipatie, gekomen tot een Masterplan voor de toekomst van het hele Waterlandkwartier (het voormalige ‘Stationsgebied’). Dit Plan schetst de spelregels en samenhang tussen de aparte projecten in het Waterlandkwartier. Steengoed heeft in haar planvorming aansluiting gezocht bij het Masterplan (gepubliceerd in mei 2021). 

In juli en september van 2022 hebben alle ondernemers en de bewoners in de directe omgeving van het plangebied van Steengoed een informatiebrief ontvangen met updates over de stand van zaken van het project. In september 2022 heeft Steengoed bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om de huidige bestemming van het terrein (bedrijvigheid) te wijzigen. De Informatiebijeenkomst in november 2022 heeft de omgeving geïnformeerd over de nieuwbouwplannen die met deze vergunningsaanvraag zijn ingediend. Zie hieronder een drietal ‘artist impressions’. Ook is er stilgestaan bij de toekomstige planning. 

Het college van burgemeester & wethouders heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij heeft daarbij voorgesteld om in te stemmen met de bouwplannen en de bouwplannen ter inzage te leggen. De gemeenteraad heeft op 21 april een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dit betekent dat de plannen van 1 mei t/m 12 juni waren in te zien en dat er in die periode een zienswijze kon worden ingediend (klik
hier voor meer informatie).

Na deze periode heeft de gemeente met een nota antwoord gegeven op de vier binnengekomen zienswijzen. Het gemeentebestuur is van mening dat het bouwplan ruimtelijk en planologisch inpasbaar is. De ruimtelijke onderbouwing van het plan is op enkele punten aangepast. Klik hier om de nota te bekijken.
Op 27 juli besluit de raad of zij definitief instemt met de plannen. Klik hier om de vergadering van de commissie Ruimte online te volgen en voor informatie over inspreken. Klik hier om de raadsvergadering online te volgen. Daarna is er een termijn van zes weken na publicatie waarin beroep kan worden aangetekend tegen het besluit. Zodra duidelijkheid bestaat over de start van de werkzaamheden informeren wij u via deze website.

Hoek Waterlandlaan-Landsmeerstraat
Waterlandlaan
Terrazza in de omgeving

Buurt betrekken

Initiatiefnemer Steengoed heeft omwonenden en ondernemers uit de omgeving van het terrein geïnformeerd over de plannen, met een informatiebijeenkomst op maandagavond 7 november 2022. Steengoed, Wooncompagnie en haar partners voor dit project hebben de plannen deze avond toegelicht. Ook was de gemeente aanwezig om de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier toe te lichten. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst kunt u downloaden door op de knop hiernaast te klikken. 

Bezonningsstudie

Op de informatiebijeenkomst in november 2022 gaven omwonenden aan graag een animatie te zien van het effect van de plannen voor de buurt als het gaat om bezonning. Deze is hiernaast te bekijken. De animatie bestaat uit drie fragmenten die zich elk op een ander moment in het jaar afspelen. In het linker venster van elk fragment staat in het geel het volume dat onder het huidige bestemmingsplan gebruikt mag worden. In het rechter venster van elk fragment staat het volume van de bouwplannen waarvoor Steengoed een vergunning heeft aangevraagd. 

Betrokken partijen

De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Waterlandlaan 1-57 te Purmerend is een initiatief van eigenaar en projectontwikkelaar Steengoed, in samenwerking met woningcorporatie Wooncompagnie. Steengoed werkt samen met specialisten van partnerbureaus om de plannen tot ontwikkeling te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer. Dietz Strategie & Communicatie is betrokken voor het communicatietraject. Voor meer informatie over Steengoed kijkt u op www.steen-goed.nl.

Contact & interesse voor huur

Voor vragen of opmerkingen over het initiatief kunt u mailen naar info@terrazza-purmerend.nl. Voor het doorgeven van interesse voor huur kunt u mailen naar info@steen-goed.nl